22. 12. 2006, 15:13

[Unrendered Content Element; list ]

Das wird mir ausgegeben, wenn ich meine News in Plaintext anschauen moechte. Wieso?

Hier mein kompletter TS:
[TS]lib.renderObj = USER
lib.renderObj.userFunc = user_plaintext->main_plaintext
lib.renderObj {
header.defaultType = 1
header.date = D-m-Y
header.datePrefix = |Date: |
header.linkPrefix = | - Headerlink: |
header.1.preLineLen = 76
header.1.postLineLen = 76
header.1.preBlanks=1
header.1.stdWrap.case = upper

header.2 < .header.1
header.2.preLineChar=*
header.2.postLineChar=*

header.3.preBlanks=2
header.3.postBlanks=1
header.3.stdWrap.case = upper

header.4 < .header.1
header.4.preLineChar= =
header.4.postLineChar= =
header.4.preLineBlanks= 1
header.4.postLineBlanks= 1

header.5.preBlanks=1
header.5.autonumber=1
header.5.prefix = |: >> |


siteUrl = {$plugin.alt.plaintext.siteUrl}
defaultOutput (
|
[Unrendered Content Element; ###CType### ]
|
)

uploads.header = |DOWNLOADS:|

images.header = |IMAGES:|
images.linkPrefix = | - Imagelink: |
images.captionHeader = |CAPTION:|

bulletlist.0.bullet = |* |

bulletlist.1.bullet = |# |

bulletlist.2.bullet = | - |

bulletlist.3.bullet = |> |
bulletlist.3.secondRow = |. |
bulletlist.3.blanks = 1

menu = <tt_content.menu.20
shortcut = <tt_content.shortcut.20
shortcut.0.conf.tt_content = <lib.renderObj
shortcut.0.tables = tt_content

bodytext.stdWrap.parseFunc.tags {
link < styles.content.parseFunc.tags.link
typolist = USER
typolist.userFunc = user_plaintext->typolist
typolist.siteUrl = {$plugin.alt.plaintext.siteUrl}
typolist.bulletlist < temp.renderObj.bulletlist
typohead = USER
typohead.userFunc = user_plaintext->typohead
typohead.siteUrl = {$plugin.alt.plaintext.siteUrl}
typohead.header < temp.renderObj.header
typocode = USER
typocode.userFunc = user_plaintext->typocode
typocode.siteUrl = {$plugin.alt.plaintext.siteUrl}
}
}

plain_page = PAGE
plain_page.typeNum = 99
plain_page.config.disableAllHeaderCode = 1
plain_page.10 < styles.content.getLeft
plain_page.10.renderObj = < lib.renderObj
includeLibs.tx_directmail_pi1 = EXT:direct_mail/pi1/class.tx_directmail_pi1.php

# News Config
plugin.tt_news.templateFile = fileadmin/templates/Newsletter/NEWS.html

# Main Config
config.xhtml_cleaning = all
config.doctype = xhtml_trans

# RealURL Config
config.simulateStaticDocuments = 0
config.tx_realurl_enable = 1

config.baseURL = {$baseURL}

# TEMPLATE Objects
temp.mainTemplate = TEMPLATE
temp.mainTemplate {
template =< plugin.tx_automaketemplate_pi1
workOnSubpart = DOCUMENT_BODY

marks.NEWSLIST < styles.content.getLeft
marks.DATE < styles.content.lastupdate

marks.DATE = TEXT
marks.DATE {
data = page:lastUpdated
date = d.m.Y
wrap = |
data = register : SYS_LASTCHANGED
}
}

temp.headTemplate = TEMPLATE
temp.headTemplate {
template =< plugin.tx_automaketemplate_pi1
workOnSubpart = DOCUMENT_HEADER
}

config.simulateStaticDocuments = 0
config.tx_realurl_enable = 1
config.baseURL = {$baseURL}

# Autoparser
plugin.tx_automaketemplate_pi1 {
content = FILE
content.file = fileadmin/templates/Newsletter/HTML.html
elements {
HEAD.all = 1
HEAD.all.subpartMarker = DOCUMENT_HEADER
HEAD.rmTagSections = title

BODY.all = 1
BODY.all.subpartMarker = DOCUMENT_BODY

TD.all = 1
}
}

# PAGE Objects
page = PAGE
page.typeNum = 0
page.10 < temp.mainTemplate
page.headerData.10 < temp.headTemplate
page.bodyTag = <BODY class="body">
plugin.alt.plaintext.file.template = fileadmin/templates/Newsletter/PLAIN.html[/TS]